Edukasyon sa Pagpapakatao 9 Unang Markahan – Modyul 10: Tanging Yaman

Tanging Yaman

Sa modyul na ito, inaasahang malilinang ang iyong kaalaman, kakayahan at pagunawa sa sumusunod na mga pamantayan:

Nasusuri ang maidudulot ng magandang ekonomiya

a. Naipaliwanag ang mga magandang dulot ng mabuting ekonomiya

b. Naisa-isa ang mga maidudulot ng magandang ekonomiya.

c. Napapahalagahan ang mga maidudulot ng magandang ekonomiya. MELC – Q1EsP9PL-Ie-3.2

Sa modyul na ito ay inaasahang masasagot ang mahalagang tanong na:

  • Ano ang magandang ekonomiya? Sino ang makikinabang nito? Paano ito makakamit?
esp9_q1_mod10_tangingyaman_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment