Edukasyon sa Pagpapakatao 9 Unang Markahan – Modyul 1: Tulong sa Bayan, Isulong

Ang modyul na ito ay dinesenyo at sinulat para sa iyo. Narito ito upang tulungan kang maging bihasa sa Layunin ng Lipunan: Kabutihang Panlahat (1.1 Natutukoy ang mga elemento ng kabutihang panlahat). Ang saklaw ng modyul na ito ay nagpapahintulot na gamitin sa iba’t-ibang sitwasyon.

Sa modyul na ito ay inaasahang masasagot mo ang mahahalagang tanong na:

  • Paano makakamit at mapananatili ang kabutihang panlahat? Bakit mahalagang ito ay makamit at mapanatili?

At inaasahan ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa upang:

1. Maipamamalas ang pag-unawa sa mga elemento ng Kabutihang Panlahat;

2. Makapagbibigay ng kuro-kuro o opinion hinggil sa iba’t-ibang elemento ng Kabutihang Panlahat; at

3. Makagagawa ng isang tula tungkol sa napapanahong isyu.

esp9_q1_mod01_tulongngbayanisulong_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment