Araling Panlipunan 9 Unang Markahan – Modyul 6: Mga Karapatan at Tungkulin bilang Isang Mamimili

Sa modyul na ito ay mapag-aaralan ang tungkol sa karapatan at tungkulin ng mamimili. Sa usapin pa lamang ng pag- aanunsiyo, masusuri na may potensiyal na panganib na maibubunga nito sa pagkonsumo ng mamimili. Dahil dito kinikilala ng pamahalaan ang mga karapatan ng mga mamimili at maging ang mga responsibilidad na dapat gampanan ng isang mamimili.

Pamantayang Pangnilalaman:

  • Ang mga mag- aaral ay may pag – unawa sa mga pangunahing konsepto ng ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-araw-araw na pamumuhay.

Pamantayan sa Pagganap:

  • Ang mga mag-aaral ay naisasabuhay ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang- arawaraw na pamumuhay.

Mga Nilalaman (Paksa/ Aralin)

1. Mga Karapatan at Tungkulin Bilang Isang Mamimili

1.1 Walong Karapatan Ng Mamimili

1.2 Limang Pananagutan Ng Mga Mamimili

1.3 Consumer Protection Agencies

Mga Pamantayan sa Pagkatuto:

Pagkatapos mapag-aralan ang modyul na ito, ang mag-aaral ay inaasahang:

1. Naipagtatanggol ang mga karapatan at nagagampanan ang mga tungkulin bilang isang mamimili. AP9MKE-Ih-18

ap9_q1_m6_mgakarapatanattungkulinbilangisangmamimili_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment