Araling Panlipunan 9 Unang Markahan – Modyul 5: Mga Salik na Nakakaapekto sa Pagkonsumo

Sa modyul na ito ay mapag-aaralan ang tungkol naman sa mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo ng tao at ang halimbawa ng mga salik na ito.

Ang kakayahang kumonsumo ng tao ay nakabatay sa salapi na maaari nitong gastusin. Ang salapi namang maaaring iimpok ay nakabatay kung
magkano ang matitirang salapi matapos ibawas ang salaping ginamit sa pagkonsumo. Mauunawaan sa araling ito ang mga salik ng pagkonsumo na kinabibilangan ng pagbabago sa presyo, kita, mga inaaasahan, pagkakautang, at demonstration effect.

Pamantayang Pangnilalaman:

  • Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pangarawaraw na pamumuhay.

Pamantayan sa Pagganap:

  • Naisasabuhay ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-araw-araw na pamumuhay.

Mga Nilalaman (Paksa/Aralin)

1. Mga Salik na Nakakaapekto sa Pagkonsumo

Mga Pamantayan sa Pagkatuto:

Pagkatapos mapag-aralan ang modyul na ito, inaasahan na ang mga magaaral ay:

1. Nasusuri ang mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo. (AP9MKE-Ih-18)

ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment