How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Edukasyon sa Pagpapakatao 8 Unang Markahan – Modyul 9: Pagkakaroon o Kawalan ng Bukas na Komunikasyon

Ang bukas na komunikasyon ay lunsaran at susi sa pagmamahalan, paguunawaan at pagkakaisa. Ito ay nagbibigay daan upang maipadama ang nasa isipan o opinyon ng bawat isa kung saan ito ay nagiging tulay sa maayos at matiwasay na pamumuhay.

Inaasahang sa modyul na ito ay masasagutan ang mga katanungan at magkakaroon ng kalinawan sa magiging resulta ng pagkakaroon at pagkawala ng bukas na komunikasyon.

Sa modyul na ito ay malilinang mo ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Natutukoy ang mga gawain o karanasan sa sariling pamilya o pamilyang nakasama, naobserbahan o napanood na nagpapatunay ng pagkakaroon o kawalan ng bukas na komunikasyon. (EsP8PB-Ie-3.1)

esp8_q1_mod9_Pagkakaroon-o-Kawalan-ng-Bukas-na-Komunikasiyon_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment