Edukasyon sa Pagpapakatao 8 Unang Markahan – Modyul 10: Komunikasyon ng Pamilya

Ang Komunikasyon ay maaaring makapagbigkis at maaari ring maging dahilan ng pagkasira at pagkakawatak-watak. Samakatuwid, mahalagang
matutunan ng bawat miyembro ng pamilya ang uri ng komunikasyong makapagpapaunlad sa ating pagkatao. Karamihan ay nagtatanong kung anong uri ng Komunikasyon kaya ang umiiral sa lipunan? Ito ba ay makatutulong sa maayos at mabuting pakikipagKomunikasyon? Paano kaya ang maayos na Komunikasyon sa pamilya? Ang komunikasyong bang umiiral sa aming pamilya ay makatutulong para sa kaunlaran ng aming relasyon sa isa’t isa?

Inaasahang sa pamamagitan ng pag-aaral sa modyul na ito ay masasagot ang mga katanungang ito at mabibigyang puna ang uri ng komunikasyong pinapairal sa naobserbahang pamilya upang magabayan tungo sa pagkamit ng pamilyang may pagtutulungan, pagkakaunawaan at pagkakaisa.

Sa modyul na ito ay malilinang mo ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Nabibigyang-puna ang uri ng komunikasyon na umiiral sa isang pamilyang nakasama, namasid o napanood. (ESP8PB-Ie-3.2)

esp8_q1_mod10_Komunikasyon-ng-Pamilya_v2-1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment