Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyon sa Pagpapakatao 8 Unang Markahan – Modyul 8: Gawi sa Pagpapaunlad ng Pag-aaral at Pananampalataya

Ang pananampalataya ay nagsisilbing ilaw sa pagkakaroon ng matibay na samahan ng isang pamilya. Patnubay ito sa pagtupad ng mga tungkulin o gampanin sa ating buhay. Napapatatag at nabibigyan ng tiyak na pag–asa ang pamilya sa pagharap sa mga hamon ng buhay.

Kaakibat nito, ang pagiging mulat sa mga wastong gawi at pamamaraan para malapatan ng angkop na kilos ang pagsasabuhay ng pananampalataya sa pamilya.

Sa modyul na ito malilinang ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Naisasagawa ang mga angkop na kilos sa pagpapaunlad ng mga gawi sa pag–aaral at pagsasabuhay ng pananampalataya ng pamilya. (EsP8PBId2.4)

esp8_q1_mod8_Gawi-sa-Pagpapaunlad-ng-Pag-aaral-at-Pananampalataya_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.