Edukasyon sa Pagpapakatao 8 Unang Markahan – Modyul 8: Gawi sa Pagpapaunlad ng Pag-aaral at Pananampalataya

Ang pananampalataya ay nagsisilbing ilaw sa pagkakaroon ng matibay na samahan ng isang pamilya. Patnubay ito sa pagtupad ng mga tungkulin o gampanin sa ating buhay. Napapatatag at nabibigyan ng tiyak na pag–asa ang pamilya sa pagharap sa mga hamon ng buhay.

Kaakibat nito, ang pagiging mulat sa mga wastong gawi at pamamaraan para malapatan ng angkop na kilos ang pagsasabuhay ng pananampalataya sa pamilya.

Sa modyul na ito malilinang ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Naisasagawa ang mga angkop na kilos sa pagpapaunlad ng mga gawi sa pag–aaral at pagsasabuhay ng pananampalataya ng pamilya. (EsP8PBId2.4)

esp8_q1_mod8_Gawi-sa-Pagpapaunlad-ng-Pag-aaral-at-Pananampalataya_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment