Edukasyon sa Pagpapakatao 8 Unang Markahan – Modyul 6: Banta sa Pamilyang Pilipino

Napakahalaga ang gampanin ng isang magulang sa paghubog ng paniniwala, pag-uugali at gawi ng mga anak, sila ang nagiging gabay sa mabuting pakikipagkapuwa upang makapamuhay nang maayos at mapayapa. Nililinang ng mga magulang ang mga katangian ng bawat miyembro upang malampasan ang bawat dagok na dumating, kasabay nito ang pagbibigay ng maayos na edukasyon, tamang pagpapasiya at pananampalataya nang sa ganoon makamit ang ganap na pagkatao ng isang nilalang.

Mahalagang masuri ang bawat banta ng pamilya sa pagbibigay nang maayos na edukasyon, kung saan nakapagsasagawa ng akmang solusyon. Kasabay ng paglinang ng edukasyon ay ang pagkabuo nang mainam at angkop na desisyon o pagpapasiya kung paano pangangalagaan ang sarili at maging ang kapuwa nang hindi mauwi sa tampulan ng pagsisisi sa bandang huli. Kung mapagtagumpayan ang paglinang sa wastong edukasyon at pagpapasiya ay nahuhubog naman ang pananampalataya na nagsisilbing direksiyon at lakas sa pagharap sa bawat tatahaking landas at pagsasabuhay ng mga mahahalagang bagay na dapat pakatandaan para sa ikauunlad ng sarili at kaupwa.

Sa modyul na ito ay malilinang ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Nasusuri ang mga banta sa pamilyang Pilipino sa pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya at paghubog ng pananampalataya.
(EsP8PB-Ic-2.2)

esp8_q1_mod6_Banta-sa-Pamilyang-Pilipino_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment