Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyon sa Pagpapakatao 8 Unang Markahan – Modyul 6: Banta sa Pamilyang Pilipino

Napakahalaga ang gampanin ng isang magulang sa paghubog ng paniniwala, pag-uugali at gawi ng mga anak, sila ang nagiging gabay sa mabuting pakikipagkapuwa upang makapamuhay nang maayos at mapayapa. Nililinang ng mga magulang ang mga katangian ng bawat miyembro upang malampasan ang bawat dagok na dumating, kasabay nito ang pagbibigay ng maayos na edukasyon, tamang pagpapasiya at pananampalataya nang sa ganoon makamit ang ganap na pagkatao ng isang nilalang.

Mahalagang masuri ang bawat banta ng pamilya sa pagbibigay nang maayos na edukasyon, kung saan nakapagsasagawa ng akmang solusyon. Kasabay ng paglinang ng edukasyon ay ang pagkabuo nang mainam at angkop na desisyon o pagpapasiya kung paano pangangalagaan ang sarili at maging ang kapuwa nang hindi mauwi sa tampulan ng pagsisisi sa bandang huli. Kung mapagtagumpayan ang paglinang sa wastong edukasyon at pagpapasiya ay nahuhubog naman ang pananampalataya na nagsisilbing direksiyon at lakas sa pagharap sa bawat tatahaking landas at pagsasabuhay ng mga mahahalagang bagay na dapat pakatandaan para sa ikauunlad ng sarili at kaupwa.

Sa modyul na ito ay malilinang ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Nasusuri ang mga banta sa pamilyang Pilipino sa pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya at paghubog ng pananampalataya.
(EsP8PB-Ic-2.2)

esp8_q1_mod6_Banta-sa-Pamilyang-Pilipino_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.