How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Edukasyon sa Pagpapakatao 8 Unang Markahan – Modyul 4: Pagmamahalan at Pagtutulungan sa Pamilya: Palaganapin

Masasalamin ang katatagan ng pamilya sa mga gawi at kilos na isinasagawa ng bawat miyembro nito. Ito ang paraan upang mapagtagumpayan ang mga dagok at pagsubok na kahaharapin sa araw-araw.

Kung may pagmamahalan at pagtutulungan sa pamilya ay magkakaroon ng puwang ang paglinang sa kahinaan at pagsuporta sa kakayahan ng kasapi. Malilinang lamang ang ganitong mga gawi kung maisagagawa ang angkop na kilos sa pagpapadama ng pagmamahal at pagpapakita ng pagtulong. Paano nga ba maisasagawa ang mga angkop na kilos sa pagpapatatag ng pagtutulungan at pagmamahalan sa pamilya?

Sa modyul na ito malilinang ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Naisasagawa ang mga angkop na kilos tungo sa pagpapatatag ng pagmamahalan at pagtutulungan sa sariling pamilya. (EsP8PB-Ib-1.4)

esp8_q1_mod4_Pagmamahalan-at-Pagtutulungan-sa-Pamilya-Palaganapin_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment