Edukasyon sa Pagpapakatao 8 Unang Markahan – Modyul 3: Pamilya: Susi sa Makabuluhang Pakikipagkapuwa

Ang pamilya ay sinasabing isang maliit na antas ng lipunan. Ito ang pinakamahalaga sa buhay ng bawat isa at pinakamagandang regalo ng Panginoon. Ito ang pinagmumulan ng pakiramdam ng pagiging ligtas at payapa na nagbubuklod sa bawat isa na lumaban sa kahit anong pagsubok at hamon na dumating sa buhay ng pamilya. Mararamdaman dito ang tunay na pagmamahalan at pagtutulungan. Kung kaya’t itinuturing ang pamilya na isang natural na institusyon.

Sa modyul na ito, malilinang ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Napatutunayan kung bakit ang pamilya ay natural na institusyon ng pagmamahalan at pagtutulungan na nakatutulong sa pagpapaunlad ng
sarili tungo sa makabuluhang pakikipagkapuwa. (EsP8PB-Ib-1.3)

esp8_q1_mod3_Pamilya-Susi-sa-Makabuluhang-Pakikipagkapwa_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment