Edukasyon sa Pagpapakatao 8 Unang Markahan – Modyul 2: 3P’s Umiiral sa Pamilya

“Ang pamilyang kumakain at nagdarasal nang sabay-sabay ay nagsasama at nabubuhay nang matiwasay.”

Isa ito sa katangian ng pamilyang Pilipino na naghahatid ng positibong impluwensya hindi lamang sa pamilya maging sa bawat kasapi nito.

Sa modyul na ito, matutulungan kang masagot ang mga katanungan sa iyong isipan tungkol sa pamilya. Malilinang din ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Nasusuri ang pag-iral ng pagmamahalan, pagtutulungan at pananampalataya sa isang pamilyang nakasama, naobserbahan o napanood. (EsP8PB-Ia-1.2)

esp8_q1_mod2_Pag-iral-ng-Pagmamahalan-Pagtutulungan-at-Pananampalataya-sa-Pamilya_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment