Edukasyon sa Pagpapakatao 8 Unang Markahan – Modyul 16: Ang Panlipunan at Pampolitikal na Papel ng Pamilya

Bawat indibidwal ay may ginagampanang papel sa buong pamilya na maipalaganap. Ang pamilya ay may tungkuling nararapat na magampanan sa
lipunang ginagalawan, binibigyan ng suportang moral, material, praktikal, emosyonal at maging ang iba pang pangangailangan ng bawat miyembro ng pamilya. Pinapahalagahan ng bawat pamilya ang awtoridad ng politika at panlipunang seguridad.

Ang pagganap na ito ay may kaakibat na angkop na gawaing maaaring panlipunan at pampulitikal. Paano nga ba natin magagampanan ang gawaing panlipunan at pampolitikal? Kaibigan, sa modyul na ito masasagot mo ang mga
katanungang ito.

Sa modyul na ito ay malilinang ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Naisasagawa ang mga gawaing angkop sa panlipunan at pampolitikal na papel ng pamilya. (ESP8PB-Ih-4.4)

esp8_q1_mod16_Ang-Panlipunan-Pampolitikal-na-Papel-ngPamilya_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment