Edukasyon sa Pagpapakatao 8 Unang Markahan – Modyul 14: Huwarang Pamilya sa Lipunan

Sa klasikal na pagsusuri hinggil sa katangian ng isang pamilya masasabing kailangan na magsamasama ang bawat miyembro upang makapagsagawa ng iba’t ibang aktibidad at makapag-ambag sa mga pangangailangan ng pamilya. Ang pananaw na ito ay nagbabago sa paglipas ng panahon, sinasabing ang pamilya ay may malaking tungkuling dapat magampanan sa lipunan. Isa na rito ay ang masigurado na patuloy sa pag-unlad, pagpapahalaga at pagtatangkilik sa mga gawaing nakabubuti sa nakararami. Kung ang bawat pamilya ay isinasabuhay ang mga tungkulin sa ating komunidad, tiyak na sila ay may matiwasay at maunlad na pamumuhay.

Sa modyul na ito malilinang ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Nasusuri ang isang halimbawa ng pamilyang ginagampanan ang panlipunan at pampolitikal na papel nito. (ESP8PB-Ig-4.2)

esp8_q1_mod14_Huwarang-Pamilya-sa-Lipunan_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment