Edukasyon sa Pagpapakatao 6 Unang Markahan – Modyul 1: Pagsusuri Nang Mabuti Sa Mga Bagay Na May Kinalaman Sa Sarili at Pangyayari

Ang modyul na ito ay magtuturo sa iyo ng mga hakbang kung paano ginagawa ang pagsusuri sa mga bagay na may kinalaman sa iyong sarili at pangyayari na iyong nararanasan sa araw-araw. Mahalagang matutuhan mo at maisaisip na ang pagsusuri ng mga bagay na may kinalaman sa sarili at mga pangyayari ay daan upang makapagsagawa ka ng tamang desisyon nang may katatagan ng loob na makabubuti hindi lamang para sa iyong sarili kundi para sa nakararami. Mahalagang kilala mo ang iyong sarili, masuri mo ang mga maliliit na detalye tungkol sa iyong sariling gusto, potensyal, interes at maging ang iyong mga kahinaan dahil kalimitang ito ay paraan upang makamtan ang mga pangarap mo sa buhay.

Sa katapusan ng modyul na ito, inaasahang maunawaan mo kung paano mo masusuri nang mabuti ang mga bagay na may kinalaman sa iyong sarili at mga pangyayari. Magkaroon ka ng kaalaman, kakayahan at pag-unawa na:

1. Matukoy ang mga bagay na may kinalaman sa sarili at pangyayari.

2. Masuri ang epekto ng mga bagay na may kinalaman sa sarili at pangyayari sa pagbuo ng desisyon.

3. Maisagawa ang tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa sarili at pangyayari.

4. Maipaliwanang nang mabuti ang tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa sarili at pangyayari.

esp6_q1_mod1_Pagsusuri-Nang-Mabuti-Sa-Mga-Bagay-Na-May-Kinalaman-Sa-Sarili

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Edukasyon sa Pagpapakatao 6 Unang Markahan – Modyul 1: Pagsusuri Nang Mabuti Sa Mga Bagay Na May Kinalaman Sa Sarili at Pangyayari”

Leave a Comment