Edukasyon sa Pagpapakatao 3 Unang Markahan – Modyul 3: Kakayahan sa Paggawa

Ang modyul na ito ay naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa pagpapahalaga sa kakayahan natin sa paggawa ng mga bagay-bagay. Ang bawat detalye at laman nito ay maingat at mabusisi na ginawa para sa ating mga mag-aaral.

Ang modyul na ito ay naglalaman ng isang aralin at mga pagsasanay na naglalayong maintindihan nang lubusan, at sa katapusan ng aralin ang mag-aaral ay inaasahang:

  • napahahalagahan ang kakayahan sa paggawa (EsP3PKP- Ib 15).
EsP3_q1_mod3_kakayahansapaggawa_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment