Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Unang Markahan – Modyul 9: Dignidad: Batayan ng Pagkabukod-tangi ng Tao

Sa modyul na ito, inaasahang malilinang sa iyo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa:

1.Napatutunayan na nakabatay ang dignidad ng tao sa kanyang pagkabukodtangi (hindi siya nauulit sa kasaysayan) at sa pagkawangis niya sa Diyos (may isip at kalooban). (EsP10MP-Ig-4.3)

2. Nakagagawa ng mga angkop na kilos upang maipakita sa kapwang itinuturing na mababa ang sarili na siya ay bukod-tangi dahil sa kanyang taglay na dignidad bilang tao. (EsP10MP-1g-4.4)

EsP10-Q1-M9-Dignidad-Batayan-ng-Pagkabukod-tangi-ng-Tao-Final-Copy-1

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment