Filipino 10 Unang Markahan – Modyul 1: Mito mula sa Rome, Italy (Panitikang Mediterranean)

Ang Modyul 1 ay tungkol sa klasikong Mito mula sa Rome, Italy. Ang Rome, na kasalukuyang kabisera ng bansang Italy ay dating bahagi ng Imperyong Roman. Isang malawak at maipluwensiyang imperyo na may malaking ambag sa kasalukuyan. Ang bansang Italy ay matatagpuan sa Timog na bahagi ng Europe at pinalilibutan ng dagat Mediterranean. Ang pangalang “Italya” ay hango sa isang matandang katawagan sa lugar at mga tao sa katimugang Italy na “Vitalia”. Galing ito sa salitang Latin na “Vitulus” na ang ibig sabihin ay “baka”. Samakatuwid, nangangahulugan itong “Lupain ng mga Baka”.

Sa araling rin ito makikilala ang iba’t ibang diyos at diyosa na pinaghugutan ng inspirasyon ng iba’t ibang manunulat ng panitikan sa buong daigdig. Aalamin mo rin kung gaano kahalaga ang tiwala sa pag-iibigan ng bawat isa at ang kaugnayan ng kaisipang nakapaloob sa mababasang mito sa iyong sarili, pamilya, pamayanan, lipunan at daigdig. Matatalakay rin dito kung paano magagamit nang angkop ang pokus ng pandiwa.

Sa pag-aaral sa modyul na ito, inaasahang matatamo mo ang sumusunod:

Mga Pinakamahahalagang Kasanayang Pampagkatuto (MELC)

1. Naipahahayag ang mahahalagang kaisipan / pananaw sa nabasang mitolohiya. (F10PN-Ia-b-62)

2. Naiuugnay ang mga kaisipang nakapaloob sa akda na nangyayari sa sariling karanasan, pamilya, pamayanan, lipunan at daigdig. (F10PB-Ia-b-62)

3. Naiuugnay ang kahulugan ng salita batay sa kayarian nito. (F10PT-Ia-b-61)

4. Natutukoy ang mensahe at layunin ng napanood na cartoon ng isang mitolohiya. (F10PD-Ia-b-61)

5. Naipahahayag nang malinaw ang sariling opinyon sa paksang tinalakay. (F10PS-Ia-b-64)

6. Nagagamit nang wasto ang pokus ng pandiwa (tagaganap, layon, pinaglalaanan at kagamitan)

a. sa pagsasaad ng aksiyon, pangyayari at karanasan;

b. sa pagsulat ng paghahambing;

c. sa pagsulat ng saloobin;

d. sa paghahambing sa sariling kultura at ng ibang bansa; at

e. isinulat na sariling kuwento. (F10WG-Ia-b-57)

Filipino10_q1_mod1_mitomulasaromeitaly_ver2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment