Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Unang Markahan – Modyul 8: Ang Kahulugan ng Dignidad

Sa modyul na ito, inaasahang malilinang sa iyo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa:

1. Nakapagpapaliwanag ng kahulugan ng dignidad ng tao. (EsP10MP-If-4.1)

2. Nakapagsusuri kung bakit ang kahirapan ay paglabag sa dignidad ng mga mahihirap at indigenous groups. (EsP10MP-1f-4.2)

EsP10-Q1-M8-Kahukugan-ng-Dignidad-ng-Tao-Final-Copy-1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment