Edukasyon sa Pagpapahalaga 10 Unang Markahan – Modyul 6: Ang tunay na kahulugan ng kalayaan

Kalayaan, ang laging usap-usapin ng mga mamamayan. Noong ika’y nasa elementarya, naging isang aralin ang kalayaan. Kaya inaasahang, ikaw ay may sapat na kaalaman kapag kalayaan ang usapan.

Maraming uri ang kalayaan. Ang kalayaan mo bilang isang mamamayan na maaring maging isang paksa ng usapan. Malaya ang isang individwal na maihayag ang kanyang kalayaan sa pananalita, pananamit at pagkilos.

Inaasahang natutuhan mo ang mga sumusunod na kasanayan at pagpapahalaga pagkatapos mong basahin at unawain ang modyul na ito:

1. Naipaliliwanag ang tunay na kahulugan ng kalayaan. (EsP10MP -Id-3.1)

2. Natutukoy ang mga pasya at kilos na tumutugon sa tunay na gamit ng kalayaan. (EsP10MP -Id-3.2)

EsP10-Q1-M6-Ang-Tunay-na-Kahulugan-ng-Kalayaan-Fin-1-converted

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment