Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Unang Markahan – Modyul 5: Pagtatama ng Maling Pasya

Ang modyul na ito ay isinulat para matugunan ang iba’t ibang paraan ng pagkatuto ng bawat mag-aaral. Hangad ng modyul na ito na maunawaan mong lubos ang kahalagahan ng pagtukoy sa mga angkop ng kilos para maitama ang maling pasya na inyong nagawa. Ang saklaw ng araling napapaloob sa modyul na ito ay maaring makatulong sa mga sitwasyong maaaring harapin ng mag-aaral kinabukasan. Kinikilala sa bawat sitwasyong ginamit ang iba’t-ibang kultura ng bawat mag-aaral na gagamit nito. Ang bawat aralin ay isinaayos ayon sa katangitanging paraan sa pagkatuto ng bata.

Pagkatapos mong isagawa ang mga gawain sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod:

1. Nakagagawa ng angkop na kilos upang itama ang mga maling pasyang ginawa. (EsP10MP 2.4)

EsP10-Q1-M5-Pagtatama-ng-Maling-Pasya-RTP-CO-converted

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment