Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Unang Markahan – Modyul 5: Pagtatama ng Maling Pasya

Ang modyul na ito ay isinulat para matugunan ang iba’t ibang paraan ng pagkatuto ng bawat mag-aaral. Hangad ng modyul na ito na maunawaan mong lubos ang kahalagahan ng pagtukoy sa mga angkop ng kilos para maitama ang maling pasya na inyong nagawa. Ang saklaw ng araling napapaloob sa modyul na ito ay maaring makatulong sa mga sitwasyong maaaring harapin ng mag-aaral kinabukasan. Kinikilala sa bawat sitwasyong ginamit ang iba’t-ibang kultura ng bawat mag-aaral na gagamit nito. Ang bawat aralin ay isinaayos ayon sa katangitanging paraan sa pagkatuto ng bata.

Pagkatapos mong isagawa ang mga gawain sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod:

1. Nakagagawa ng angkop na kilos upang itama ang mga maling pasyang ginawa. (EsP10MP 2.4)

EsP10-Q1-M5-Pagtatama-ng-Maling-Pasya-RTP-CO-converted

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.