DepEd ALS Module 3: Ano ang Nais mong Iparating?

Malugod na pagtanggap sa Learning Strand 1 Filipino ng Alternative Learning System (ALS) Junior High School Modyul para sa araling Mga Kuwento Sa Likod ng Akda at Pelikula.

Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral sa iyong sariling pamamaraan at bilis ng pagkatuto. Hangad din nito na madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.

Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan.

Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito:

1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul.

3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay.

4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan.

5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay.

6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang sagutin ang lahat ng pagsasanay.

Kumusta? Handa ka na ba sa panibagong pagdalumat ng karunungan?

Binabati kita! Ikatlong modyul mo na ito at tulad ng nakaraang mga aralin, ito ay inihanda upang patuloy mong tuklasin ang iyong husay at natatagong talento sa mga gawaing inihanda para sa iyo.

Masisiyahan ka sa panibagong kaalaman na iyong pag-aaralan na nakatuon sa pinagmulan ng mga salita, kung paano nakalilikha ng panibagong salita at kung paano matutukoy ang kahulugan ng ilang kakaibang salita na iyong naririnig o nababasa.

Ang mga gawain ay pinili upang tiyak na aangkop sa iyong pangangailangan. Bawat aralin ay may mga gawain na magdudulot sa iyo ng kaalaman at lilinang sa iyong mga kasanayan. Inaasahan na habang isinasagawa mo ang mga gawain ay kagigiliwan mong ipagpatuloy ang pagsasakatuparan ng mga susunod pang bahagi nito.

Ang modyul na ito ay binubuo ng tatlong aralin:

  • Aralin 1: Ang Etimolohiya ng mga Salita
  • Aralin 2: Ang Salitang-ugat at Paglalapi
  • Aralin 3: Mga Matatalinghagang Salita

Tiyak na masusundan mo ang bawat gawaing nakapaloob dito dahil may pagtalakay na tutulong sa iyo. Inaaasahang sasagutin mong lahat ang bawat pagsasanay lalo’t higit ang mga tanong sa pang-unawa. Kung may pag-aalinlangan sa iyong mga sagot, maaari kang sumangguni sa Susi sa Pagwawasto. Sikapin lamang na tingnan ito pagkatapos mong masagutan ang iyong mga gawain.

Piling-pili at napapanahon ang bawat teksto at iba pang akda upang ganap mong makamit ang mga inaasahang kasanayan o kompetensi.

Masayang pag-aaral!

ALS Accreditation and Equivalency Program: Junior High School Learning Strand 1 Kasanayang Pangkomunikasyon sa Filipino

UNESCO_ALS_LS1_FILIPINO_M03

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment