DepEd ALS Module 2: Ano ang Simula, Kailan ang Gitna, at Paano ang Dulo?

Malugod na pagtanggap sa Learning Strand 1 Filipino ng Alternative Learning System (ALS) Junior High School Modyul para sa araling Mga Kuwento Sa Likod ng Akda at Pelikula.

Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral sa iyong sariling pamamaraan at bilis ng pagkatuto. Hangad din nito na madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.

Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan.

Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito:

1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul.

3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay.

4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan.

5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay.

6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang sagutin ang lahat ng pagsasanay.

Binabati kitang muli sa iyong tagumpay sa nakaraang modyul. Alam kong kinagiliwan mo ang mga gawain dahil nagpalawak ito ng iyong kaalaman at karanasan.

Handa ka na ba sa panibagong kabalikat mo sa iyong pag-aaral? Magaling! Tara na! Simulan na nating pag-aralan ang Modyul 2.

Sa modyul na ito, matututuhan mong;

Nagagamit nang wasto ang mga pang-ugnay na hudyat sa pagsasalaysay at pagsusunod- sunod ng mga pangyayari (isang araw, samantala, at iba pa);

Naisasalaysay nang maayos at wasto ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari;

Nakasusulat ng isang simpleng resipi;

Nakasusulat ng sariling talambuhay;

Nakasusulat ng liham na nag-aaplay ng trabaho; at

Nakasusulat ng tugma o maikling tula.

Kaugnay nito, ang iyong pag-aaral sa modyul na ito ay binubuo ng tatlong aralin. Ang mga ito ay:

  • Aralin I: Mga Hudyat sa Pagkakasunod-sunod ng mga Pangyayari
  • Aralin II: Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna, at Wakas
  • Aralin III: Pamamaraan sa Pagpapaabot ng Mensahe

Tulad ng naunang modyul, ang bawat aralin ay may mga nakalakip na gawain. Ang mga gawain na ito ay tiyak na lilinang sa iyong mga kasanayan.Huwag magmadali sa pagsasagawa nito, basahin at unawaing mabuti angbawat gawain upang tiyak na mapagtagumpayan mo ito.

Halika na, simulan na natin ang iyong modyul. Batid ko na may ideya ka na sa modyul na ito. Subukin nating alamin kung ang iyong mga ideya ay tumutugon sa mga konseptong saklaw ng modyul. Simulan natin sa pamamagitan ng gawain na susukat sa lawak ng iyong kaalaman.

ALS Accreditation and Equivalency Program: Junior High School Learning Strand 1 Kasanayang Pangkomunikasyon sa Filipino

UNESCO_ALS_LS1_FILIPINO_M02

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment