Arts 3 Unang Markahan – Modyul 7: Pagpapakita ng Iba’t Ibang Tekstura at Hugis sa Pagguhit

Ang modyul na ito ay isinulat para sa iyo upang matugunan ang iyong pangangailangan at malinang ang iyong kakayahan sa Arts lalong-lalo na sa pagggawa ng sketch.

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang:

1. Natutukoy ang hugis at tekstura ng iba’t ibang mga bagay;

2. Nakagagawa ng sketch ng mga bagay na makikita sa paligid na may iba’t ibang tekstura at hugis gamit ang lapis, bolpen, o itim na krayola (A3PR-Ig); at

3. Naipapahayag ang angkop na damdamin sa mga nagawang likhang sining.

Arts3_q1_mod7_Pagpapakitangiba_tibangteksturaathugissapagguhit

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment