Arts 3 Unang Markahan – Modyul 6: Paglikha ng Geometrikong Disenyo

Ang modyul na ito ay isinulat para sa iyo upang matugunan ang iyong pangangailangan at malinang ang iyong kakayahan sa Arts lalong-lalo na sa paggawa ng geometrikong disenyo.

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang:

1. Nakatutukoy ng iba’t ibang katangian ng linya;

2. Nakabubuo ng isang geometrikong disenyo na nagpapakita ng iba’t ibang katangian ng linya (A3PR-If);

3. Nakapagpapakita ng pagkamalikhain at kakayahan sa pagggawa ng geometrikong disenyo; at

4. Nakapagbibigay halaga sa likhang-sining na geometrikong disenyo gamit ang iba’t ibang katangian ng linya.

Arts3_q1_mod6_paglikhanggeometrikongdisenyo_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment