Arts 3 Unang Markahan – Modyul 5: Pamumuhay ng Kulturang Pamayanan

Ang modyul na ito ay dinisenyo at sinulat upang matulungang mahasa ang iyong kaalaman sa larangan ng sining at kulturang kinagisnan nating mga Pilipino. Malalaman mo rito ang iba’t ibang paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino na nagkakaisa sa pagdiriwang gaya ng pasasalamat sa mga biyayang nakamit.

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang:

1. nailalarawan ang sariling pamayanang pamumuhay sa pamamagitan ng pagguhit(A3PL-Ie); at

2. napahahalagahan ang kulturang pamumuhay ng mga Pilipino.

Arts3_q1_mod5_pamumuhayngkulturangpamayanan_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment