AralingPanlipunan 10 Unang Markahan- Modyul 4: Kahalagahan ng Kahandaan, Disiplina at Kooperasyon sa Pagtugon sa mga Hamong Pangkapaligiran

Ang mga paksa na nakapaloob sa modyul na ito ay sistematikong inayos upang maging mas maganda ang daloy ng iyong pag-aaral.

Ang modyul na ito ay iyong pag-aaralan sa loob ng dalawang linggo. Ito ay nahahati sa sumusunod na paksa:

Unang Linggo

  • Paksa 1: Mga Isyu sa Hamong Pangkapaligiran

Ikalawang Linggo

  • Paksa 2: Kahalagahan ng Kahandaan, Disiplina at Kooperasyon sa Pagtugon ng mga Hamong Pangkapaligiran

Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto

  • Nasusuri ang kahalagahan ng kahandaan, disiplina at kooperasyon sa pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran (MELC4)

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang iyong:

  • Nasusuri ang kahalagahan ng pagiging handa, disiplinado at pagkakaroon ng kooperasyon sa pagtugon sa mga isyung pangkapaligiran;
  • naisasagawa ang kahalagahan ng kahandaan, disiplina at kooperasyon sa pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran; at
  • napapahalagahan ang pagkakaroon ng kahandaan, disiplina at kooperasyon sa pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran.
AP10_q1_mod4_kahalagahan-ng-kahandaan-disiplina-at-kooperasyon-sa-pagtugon-sa-mga-hamong-pangkapaligiran_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment