Araling Panlipunan 10 Unang Markahan – Modyul 5: Mga Hakbang Sa Pagbuo Ng Community – Based Disaster Risk Reduction and Management Plan

Ang modyul na ito ay nakatuon sa Aralin 5 na tutukoy sa Mga Hakbang sa Pagbuo ng Community Based Disaster Risk Reduction and Management Plan. Ito ay nahahati sa apat na yugto sa paghahanda ng CBDRRM Plan:

Ika-pitong Linggo

  • Paksa 1: Unang Yugto: Paghadlang at Mitigasyon ng Kalamidad
  • Paksa 2: Ikalawang Yugto: Paghahanda sa Kalamidad

Ika-walong Linggo

  • Paksa 3: Ikatlong Yugto: Pagtugon sa Kalamidad
  • Paksa 4: Ikaapat na Yugto: Rehabilitasyon at Pagbawi sa Kalamidad

Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto:

  • Naisasagawa ang mga angkop na hakbang ng CBDRRM Plan (MELC5)

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang iyong:

  • Nasusuri ang mga konsepto at salik na mahalaga sa pagtataya sa mga maaaring maidulot ng disaster.
  • Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagiging handa sa disaster na maaaring maranasan ng tao.
  • Natutukoy ang tugon na dapat gawin ng mamamayan sa panahon ng sakuna o disaster.
AP10_q1_mod5_mga-hakbang-sa-pagbuo-ng-community-based-disaster-risk-reduction-and-management-plan_V2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment