Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Araling Panlipunan 10 Unang Markahan – Modyul 3: Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib na Dulot ng Suliraning Pangkapaligiran

“Ligtas Ang May Alam”, “I Am Ready”, ito ay simpleng pahayag ngunit kailangan nating pagtuonan ng pansin sa panahon natin ngayon sapagkat hindi natin alam kung ano ang darating kinabukasan.

Sa modyul na ito ay pag-aaralan ang tungkol sa mga paghahanda na dapat gawin ng mga mamamayan sa harap ng panganib na dulot ng mga suliraning pangkapaligiran. Hindi lamang ang pamahalaan ang may responsibilidad sa mga suliraning ito. Bilang isang mag-aaral kailangan mong maunawan at maging handa sa pagharap sa mga kalamidad na kinakaharap ng pamayanan na iyong kinabibilangan.

Nakapaloob sa modyul na ito ang Aralin 1 na tatalakay sa mga Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib na Dulot ng Suliraning Pangkapaligiran. Pag-aaralan mo ito sa loob ng isang linggo, ito ay nahahati sa mga sumusunod na paksa:

  • Paksa 1: Ang Disaster Management
  • Paksa 2: Mga Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib/Kalamidad

Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto

  • Natutukoy ang mga paghahandang nararapat gawin sa harap ng panganib na dulot ng mga suliraning pangkapaligiran. (MELC3)

Pagkatapos mapag-aralan ang modyul na ito, inaasahang iyong:

  • naibibigay ang katuturan ng Disaster Management.
  • nasusuri ang mga konsepto o termino na may kaugnayan sa disaster management.
  • naipaliliwanag ang katangian ng top-down approach sa pagharap sa suliraning pangkapaligiran;
  • nasusuri ang mga layunin ng Community Based-Disaster and Risk Management.
  • natutukoy ang mga paghahanda na nararapat gawin sa harap ng mga panganib na dulot ng suliraning pangkapaligiran; at
  • napahahalagahan ang bahaging ginagampanan bilang isang mamamayan para sa ligtas na pamayanang kaniyang kinabibilangan.
AP10_q1_Mod3_Paghahandang-nararapat-gawin-sa-harap-ng-panganib-na-dulot-ng-suliraning-pangkapaligiran_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.