How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Grade 9 Araling Panlipunan Modyul: Ang Pamilihan at Iba’t-ibang Istruktura Nito

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalamanng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Matapos malaman ang mga konsepto ng demand, suplay, at ang interaksyon ng bawat isa sa ekonomiya, ngayon naman ay iyong tutuklasin ang pamilihan at ang tungkol sa mga estruktura ng pamilihan na magbubukas ng iyong isipan bakit may mga kalakal na mangilan ngilan lamang ang nagtitinda, may maraming nagtitinda at may iisa lamang ang nagtitinda sa pamilihan. Sa pag-aaral sa modyul na ito inaasahan ka na makuha ang mga pamantayang nasa ibaba at ang mga layuning dapat marating na maging gabay habang binabaybay mo ang pagtuklas sa mga kaalaman ng paksang ito.

A.) Layunin

I. Pangkalahatan

  • Nasusuri ang kahulugan at iba’t ibang istruktura ng pamilihan.

II. Tiyak

a. Naibibigay ang kahulugan ng pamilihan;

b. Naiisa-isa ang iba’t ibang estruktura ng pamilihan;

c. Naibibigay ang kahulugan ng iba’t ibang estruktura ng pamilihan;

d. Naihahambing ang katangian ng iba’t ibang estruktura ng pamilihan;

e. Napahahalagahan ang katangian ng iba’t ibang estruktura ngpamilihan.

B.) Paksa at mga Kagamitan

a. Ang Pamilihan at Iba’t ibang Estruktura Nito.

b. Lapis, Papel, Ballpen, at Aklat.

Grade 9 Araling Panlipunan Ikalawang Markahan Modyul: Ang Pamilihan at Iba’t-ibang Istruktura Nito

ap9_q2_m4__Ang-pamilihan-at-ibat-ibang-istruktura-nito_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment