Araling Panlipunan 8 Unang Markahan – Modyul 6: Kontribusyon ng mga Sinaunang Kabihasnan sa Daigdig

Ang modyul na ito ay sadyang inihanda upang matulungan ka na maunawaan ang mga mahahalagang datos tungkol sa kontribusyon ng sinaunang kabihasnan sa daigdig. Ang kaalaman mo sa mga sinaunang kabihasnan ay mabisang hakbang upang iyong makilala at mapahalagahan ang mga naging ambag ng mga sinaunang kabihasnang ito.

Ang mga paksa na nakapaloob sa modyul na ito ay sistematikong inayos upang mas madaling maunawaan ang daloy ng iyong pag-aaral.

May mga angkop na gawaing inihanda para sa iyo upang maging makabuluhan ang iyong pag-aaral. Kailangan mong gawin o sagutan ang lahat ng mga gawain sa modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot.

Ang modyul na ito ay nakapokus sa pagtatalakay tungkol sa Kontribusyon ng mga Sinaunang Kabihasnan sa Daigdig na nahahati sa sumusunod na paksa:

 • Paksa 1- Ang Kabihasnang Mesopotamia
 • Paksa 2- Ang Kabihasnang Indus
 • Paksa 3- Ang Kabihasnang Tsino
 • Paksa 4- Ang Kabihasnang Egypt

Pamantayang Pangnilalaman

 • Ang mga mag-aaral ay naipamamalas ang pag-unawa sa interaksiyon ng tao sa kaniyang kapaligiran na nagbigay-daan sa pag-usbong ng mga sinaunang kabihasnan na nagkaloob ng mga pamanang humubog sa pamumuhay ng kasalukuyang henerasyon.

Pamantayan sa Pagganap

 • Ang mga mag-aaral ay nakabubuo ng panukalang proyektong nagsusulong sa pangangalaga at preserbasyon ng mga pamana ng mga sinaunang kabihasnan sa daigdig para sa kasalukuyan at sa susunod na henerasyon.

Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto:

 • Napahahalagahan ang mga kontribusyon ng mga sinaunang kabihasnan sa daigdig. (AP8HSK-Ij-10)

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang iyong:

 • naiisa-isa ang kontribusyon ng sinaunang kabihasnang Mesopotamia, Indus, Tsino, at Egypt;
 • nasusuri ang mahahalagang ambag ng mga sinaunang kabihasnan sa iba’t ibang larangan;
 • natutukoy ang kahalagahan ng kontribusyon ng sinaunang kabihasnan sa kasalukuyang panahon; at
 • nagagawa ang tsart at nakapagsulat ng kuwento sa pagpapahalaga ng kontribusyon sa sinaunang kabihasnan.
AralingPanlipunan8_Quarter1_Module6_Kontribusyon-ng-mga-Sinaunang-Kabihasnan-sa-Daigidg_V2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment