Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Araling Panlipunan 8 Unang Markahan – Modyul 1: Katangiang Pisikal ng Daigdig

Ang modyul na ito ay sadyang inihanda upang matulungan ka na maunawaan at masusuri ang kahulugan ng heograpiya, ang limang tema na napapaloob dito at kung paano nakikiayon ang tao sa kaniyang pisikal na kapaligiran upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan at tuluyang mapaunlad ang kanilang pamumuhay.

Ang mga paksa na nakapaloob sa modyul na ito ay sistematikong inayosupang mas madaling maunawaan ang daloy ng iyong pag-aaral.

May mga angkop na gawaing inihanda para sa iyo upang maging makabuluhan ang iyong pag-aaral. Kailangan mong gawin o sagutan ang lahat ng mga gawain sa modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot.

Ang modyul na ito ay nakapokus sa pagtalakay tungkol sa Katangiang Pisikal ng Daigdig na nahahati sa sumusunod na paksa:

  • Paksa 1 – Katuturan at Limang Tema ng Heograpiya
  • Paksa 2 – Estruktura ng Daigdig

Pamantayang Pangnilalaman

Ang mga mag-aaral ay naipamamalas ang pag-unawa sa interaksiyon ng tao sa kaniyang kapaligiran na nagbigay-daan sa pag-usbong ng mga sinaunang kabihasnan na nagkaloob ng mga pamanang humubog sa pamumuhay ng kasalukuyang henerasyon.

Pamantayan sa Pagganap

  • Ang mga mag-aaral ay nakabubuo ng panukalang proyektong nagsusulong sa pangangalaga at preserbasyon ng mga pamana ng mga sinaunang kabihasnan sa daigdig para sa kasalukuyan at sa susunod na henerasyon.

Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto:

  • Nasusuri ang katangiang pisikal ng daigdig (AP8HSK-Id-4)

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang iyong:

  • nasusuri ang mga mahalagang konsepto sa katangiang pisikal ng daigdig;
  • nailalarawan ang daigdig base sa nakakapaloob sa teksto;
  • napapahalagahan ang mga biyayang bigay ng kalikasan para sa mga tao; at
  • nakakagawa ng slogan at nakakasulat ng tula tungkol sa pangangalaga ng daigdig.
AralingPanlipunan8_Quarter1_Module1_Katangiang-Pisikal-ng-Daigdig_V2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.