Araling Panlipunan 8 Unang Markahan – Modyul 5: Mga Sinaunang Kabihasnan sa Daigdig

Ang modyul na ito ay sadyang inihanda upang matulungan ka na maunawaan ang mga mahahalagang datos tungkol sa mga sinaunang kabihasnan ng Ehipto, Mesopotamia, India, at Tsina batay sa pinagmulan at katangian, pulitika, ekonomiya, kultura, relihiyon, paniniwala at lipunan. Ang kaalaman mo sa mga sinaunang kabihasnan ay mabisang hakbang upang iyong makilala at mapahalagahan ang mga naging ambag ng mga sinaunang kabihasnang ito.

A ng mga paksa na nakapaloob sa modyul na ito ay sistematikong inayosupang maging mas maganda ang daloy ng iyong pag-aaral.

May mga angkop na gawaing inihanda para sa iyo upang maging makabuluhan ang iyong pag-aaral. Kailangan mong gawin o sagutan ang lahat ng mga gawain sa modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot.

Ang modyul na ito ay nakapokus sa Mga Sinaunang Kabihasnan sa Daigdig na nahahati sa sumusunod na paksa:

 • Paksa 1- Ang Kabihasnang Mesopotamia sa Kanlurang Asya
 • Paksa 2- Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya
 • Paksa 3- Ang Kabihasnang Tsino sa Silangang Asya
 • Paksa 4- Ang Sinaunang Kabihasnan sa Africa

Pamantayang Pangnilalaman

 • Ang mga mag-aaral ay naipamamalas ang pag-unawa sa interaksiyon ng tao sa kaniyang kapaligiran na nagbigay-daan sa pag-usbong ng mga sinaunang kabihasnan na nagkaloob ng mga pamanang humubog sa pamumuhay ngkasalukuyang henerasyon.

Pamantayan sa Pagganap

 • Ang mga mag-aaral ay nakabubuo ng panukalang proyektong nagsusulong sa pangangalaga at preserbasyon ng mga pamana ng mga sinaunang kabihasnan sa daigdig para sa kasalukuyan at sa susunod na henerasyon.

Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto:

 • Nasusuri ang sinaunang kabihasnan ng Ehipto, Mesopotamia, India at Tsina batay sa pulitika, ekonomiya, kultura, relihiyon, paniniwala at lipunan.

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang iyong:

 • nasusuri ang heograpikal na kalagayan ng mga sinaunang kabihasnan at ang kani-kanilang naiambag sa daigdig;
 • natutukoy ang mga mahahalagang ambag ng mga sinaunang kabihasnan sa iba’t ibang larangan;
 • naiisa-isa ang mga mahahalagang pangyayari sa pagsulong ng mga sinaunang kabihasnan sa daigdig;
 • napahahalagahan ang kalagayang pulitika, ekonomiya, at paniniwala ng mga sinaunang kabihasnan;
 • nakakalikha ng poster na naglalarawan ng kahalagahan ng pagtatanim.
AralingPanlipunan8_Quarter1_Module5_Mga-Sinaunang-Kabihasnan-sa-Daigdig_V2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment