Araling Panlipunan 7 Unang Markahan – Modyul 6: Komposisyon ng Populasyon at Kahalagahan ng Yamang Tao sa Asya

Sa araling ito ay malalaman ang ugnayan ng yamang tao sa bansa. Pag-aaralan rin kung bakit kailangan ang yamang tao. Upang makamit ang mga kaalaman sa araling ito, magiging gabay ang sumusunod na pamantayan sa pagkatuto.

Pamantayang Pangnilalaman

  • Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano.

Pamantayan sa Pagganap

  • Ang mag-aaral ay malalim na nakapag-uugnay-ugnay sa bahaging ginampanan ng kapaligiran at tao sa paghubog sa sinaunang kabihasnang Asyano.

Pamantayan sa Pagkatuto

  • Nasusuri ang komposisyon ng populasyon at kahalagahan ng yamang tao sa Asya sa pagpapaunlad ng kabuhayan at lipunan sa kasalukuyang panahon. (AP7HAS-Ij-1.10)
AP7_Q1_Module-6_KomposisyonngPopulasyonatKahalagahanngYamangTaosaAsya

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment