Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Araling Panlipunan 7 Unang Markahan – Modyul 2: Kahalagahan ng Ugnayan ng Tao at Kapaligiran

Sa nakaraang aralin, nagkaroon ka ng kaalaman tungkol sa konsepto ng Asya tungo sa paghahating Heograpiko. Natutuhan mo na may limang rehiyon ang Asya. Ang mga ito ay ang Silanganng Asya, Timog-Silangang Asya, Timog Asya, Kanlurang Asya, Hilagang Asya/ Gitnang Asya. Ngayon sa bagong aralin ay mas lalawak ang iyong kaalaman tungo sa katangian ng kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya ayon sa kaniyang kinaroroonan, hugis, sukat, anyo, klima at “vegetation cover” (tundra, taiga, grasslands, desert, tropical forest, mountain lands).

Pamantayang Pangnilalaman

  • Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano.

Pamantayan sa Pagganap

  • Ang mag-aaral ay malalim na nakapag-uugnay-ugnay sa bahaging ginampanan ng kapaligiran at tao sa paghubog sa sinaunang kabihasnang Asyano.

Pamantayan sa Pagkatuto

  • Napapahalagahan ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang Asyano. (AP7HAS-Ia-1)
AP7_Q1_Module_2_KahalagahanngUgnayanngTaosatKapaligiran_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.