Araling Panlipunan 7 Unang Markahan – Modyul 2: Kahalagahan ng Ugnayan ng Tao at Kapaligiran

Sa nakaraang aralin, nagkaroon ka ng kaalaman tungkol sa konsepto ng Asya tungo sa paghahating Heograpiko. Natutuhan mo na may limang rehiyon ang Asya. Ang mga ito ay ang Silanganng Asya, Timog-Silangang Asya, Timog Asya, Kanlurang Asya, Hilagang Asya/ Gitnang Asya. Ngayon sa bagong aralin ay mas lalawak ang iyong kaalaman tungo sa katangian ng kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya ayon sa kaniyang kinaroroonan, hugis, sukat, anyo, klima at “vegetation cover” (tundra, taiga, grasslands, desert, tropical forest, mountain lands).

Pamantayang Pangnilalaman

  • Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano.

Pamantayan sa Pagganap

  • Ang mag-aaral ay malalim na nakapag-uugnay-ugnay sa bahaging ginampanan ng kapaligiran at tao sa paghubog sa sinaunang kabihasnang Asyano.

Pamantayan sa Pagkatuto

  • Napapahalagahan ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang Asyano. (AP7HAS-Ia-1)
AP7_Q1_Module_2_KahalagahanngUgnayanngTaosatKapaligiran_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment