Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Araling Panlipunan 7 Unang Markahan – Modyul 1: Katangiang Pisikal ng Asya

Matutuklasan sa modyul na ito ang mga konsepto ng paghahating heograpiko ng Asya. Ating suriin ang mga katangi-tanging bagay tungkol sa heograpiya at kultura ng mga taong naninirahan dito.

Mga Aralin at Saklaw ng Yunit

Aralin 1 – Konsepto ng paghahating heograpiko ng Asya

Sa araling ito, inaasahang matututuhan mo ang sumusunod:

1. Naipaliliwanag ang konsepto ng Heograpiya;

2. Naitatala ang mga saklaw ng pag-aaral ng Heograpiya;

3. Naipaliliwanag ang konsepto ng Asya tungo sa paghahating heograpiko: Silangang Asya, Timog-Silangang Asya, Timog-Asya, Kanlurang Asya, at Hilagang Asya; at

4. Naiisa-isa ang mga bansang kabilang sa bawat rehiyon sa Asya.

Pamantayang Pangnilalaman

  • Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano.

Pamantayan sa Pagganap

  • Ang mag-aaral ay malalim na nakapag-uugnay-ugnay sa bahaging ginampanan ng kapaligiran at tao sa paghubog sa sinaunang kabihasnang Asyano.

“Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto”

  • Naipapaliwanag ang konsepto ng Asya tungo sa paghahating – heograpiko: Silangang Asya, Timog-Silangang Asya, Timog Asya, Kanlurang Asya, Hilagang Asya at Hilaga/ Gitnang Asya (AP7HAS-Ia-1.1)
AP7_Q1_Module_1_KatangiangPisikalngAsya_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.