Araling Panlipunan 7 Unang Markahan – Modyul 1: Katangiang Pisikal ng Asya

Matutuklasan sa modyul na ito ang mga konsepto ng paghahating heograpiko ng Asya. Ating suriin ang mga katangi-tanging bagay tungkol sa heograpiya at kultura ng mga taong naninirahan dito.

Mga Aralin at Saklaw ng Yunit

Aralin 1 – Konsepto ng paghahating heograpiko ng Asya

Sa araling ito, inaasahang matututuhan mo ang sumusunod:

1. Naipaliliwanag ang konsepto ng Heograpiya;

2. Naitatala ang mga saklaw ng pag-aaral ng Heograpiya;

3. Naipaliliwanag ang konsepto ng Asya tungo sa paghahating heograpiko: Silangang Asya, Timog-Silangang Asya, Timog-Asya, Kanlurang Asya, at Hilagang Asya; at

4. Naiisa-isa ang mga bansang kabilang sa bawat rehiyon sa Asya.

Pamantayang Pangnilalaman

  • Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano.

Pamantayan sa Pagganap

  • Ang mag-aaral ay malalim na nakapag-uugnay-ugnay sa bahaging ginampanan ng kapaligiran at tao sa paghubog sa sinaunang kabihasnang Asyano.

“Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto”

  • Naipapaliwanag ang konsepto ng Asya tungo sa paghahating – heograpiko: Silangang Asya, Timog-Silangang Asya, Timog Asya, Kanlurang Asya, Hilagang Asya at Hilaga/ Gitnang Asya (AP7HAS-Ia-1.1)
AP7_Q1_Module_1_KatangiangPisikalngAsya_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment