Araling Panlipunan 7 Unang Markahan – Modyul 4: Implikasyon ng Likas na Yaman sa Pamumuhay ng mga Asyano

Sa susunod na aralin ay patuloy pang palalawakin ang pag-unawa hinggil sa implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon sa larangan ng Agrikultura, Ekonomiya, Pananahanan at Kultura.

Pamantayang Pangnilalaman

  • Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano.

Pamantayan sa Pagganap

  • Ang mag-aaral ay malalim na nakapag-uugnay-ugnay sa bahaging ginampanan ng kapaligiran at tao sa paghubog sa sinaunang kabihasnang Asyano.

Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto

  • Nasusuri ang yamang likas at ang mga implikasyon ng kapaligirang pisikal sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon.
AP7_Q1_Module-4_ImplikasyonngLikasnaYamansaPamumuhayngmgaAsyano_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment