Araling Panlipunan 5 Unang Markahan – Modyul 6: Sosyo-Kultural at Pampolitikang Pamumuhay ng mga Sinaunang Pilipino

Ang modyul na ito ay tumatalakay tungkol sa sosyo-kultural at pampolitikang pamumuhay ng ating mga ninuno na dapat mong pag-aaralan dahil sila ay mga pamana ng ating lahi at kontribusyon ng lumang kabihasnan sa pagbuo ng ating lipunan at pagkakakilanlan sa ating pagka Pilipino. Ang ating mga ninuno ay sagana sa paniniwala at mga ritwal,mga palamuti sa damit at katawan. Pinahalagahan din ng ating mga ninuno ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagkakasundo sa taga ibang barangay.

Ang mga sinaunang Pilipino ay may sarili ng paraan ng pamumuno sa kanilang pamayanan. Katulad ngayon, tayo ay may kinkilalang lider sa ating bansa at kahit pa sa ating barangay ngayon ay may kinikilala tayong tagapanguna. Malalaman mo sa modyul na ito ang dalawang uri ng pamamahala at ang kanilang mga patakarang sinunod ng mga sinaunang Pilipino.

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

A. Makasusuri sa sosyo-kultural at politikal na pamumuhay ng mga Pilipino

• sosyo-kultural (pagsamba (animismo at iba pang ritwal),

• pagbabatok/pagbabatik,

• paglibing (mummification primary/secondary burial practices),

• paggawa ng bangka,

• pagpapalamuti (kasuotan, alahas, tatoo, pusad/halop),

• pagdaraos ng pagdiriwang,

• politikal (hal. namumuno, pagbabatas at paglilitis);

B. Makasusulat ng isang sanaysay na nagpapakita ng sosyo-kultural na pamumuhay ng mga Pilipino; at

C. Makapagpapahalaga sa sosyo-kultural at politikal na pamumuhay ng mga Pilipino.

AP5_Q1_mod6_SosyokulturalAtPampolitikangPamumuhay_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Araling Panlipunan 5 Unang Markahan – Modyul 6: Sosyo-Kultural at Pampolitikang Pamumuhay ng mga Sinaunang Pilipino”

Leave a Comment