Araling Panlipunan 5 Unang Markahan – Modyul 2: Pinagmulan ng Pagkakabuo ng Pilipinas batay sa Teorya, Mitolohiya, at Relihiyon

Matututunan mo sa modyul na ito ang pinagmulan ng Pilipinas batay sa Teoryang “Tectonic Plate”, Mitolohiya, at Relihiyon. Ang teorya ng “Tectonic plate” ay nagsasabi tungkol sa paggalaw ng mga lupa. Ang mitolohiya (myth) ay nagpapaliwanag na ang bansang Pilipinas ay nabuo mula sa iba’t ibang mga kwento ng pinaniniwalaan ng ating mga ninuno. Samantala, sa relihiyon ay pinaniniwalaang ang Diyos ang lumikha ng mundo kasama ang bansang Pilipinas. Ang mitolohiya at relihiyon ay may kaugnayan sa isa’t-isa.

Pagkatapos mapag-aralan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang makapagpapaliwanag sa pinagmulan ng Pilipinas batay sa Teoryang Tectonic Plate, Mitolohiya, at Relihiyon.

AP5_Q1_mod2_PinagmulanNgPagkakabuoNgPilipinasBataySaTeoryaMitolohiyaAtRelihiyon_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment