MAPEH (Arts) 5 Unang Markahan – Modyul 3: Mga Sinaunang Gusali sa Bansa

Ang mga sinaunang bagay o gusali ay bahagi ng kultura ng ating bayan. Kabilang dito ang mga mosque at ang mga simbahan, mga lumang bahay, pati na rin ang mga museo at ilang tanggapan.

Ang mga ito ay dapat pahalagahan at ipagmalaki sapagkat makatutulong ito sa paglinang ng pambansang pagkakakilanlan at pagkakaisa.

Sa araling ito, sabay-sabay nating mailalarawan at mapapakita via powerpoint presentation ang iba’t ibang disenyo ng mga gusali sa ating bansa na ginamit ng ating mga ninuno maraming taon na ang nakalipas (A5EL-Ic) at inaasahang makamit ang sumusunod na mga layunin:

a. Nakikilala ang mga mahahalagang bahagi ng iba’t ibang architectural designs na matatagpuan sa lokalidad/lugar.

b. Nailalahad sa pamamagitan ng powerpoint presentation ang mga mahahalagang bahagi ng iba’t ibang architectural designs na makikita sa mga sinaunang gusali sa lokalidad/lugar.

c. Napahahalagahan ang mga lumang kagamitan at gusali sa ating bansa/komunidad.

Arts5_Q1_Mod3_MgaSinaunangGusaliSaBansaArchitecture_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment