Araling Panlipunan 4 Unang Markahan – Modyul 1: Isang Bansa ang Pilipinas, Isigaw nang Malakas!

Masayang pagbati sa sa’yo! Sa ikatlong baitang naipagmalaki mo ang pagiging bahagi ng rehiyong iyong kinabibilangan. Higit mo ngayong mapalalawak ang iyong kaalaman tungkol sa Pilipinas bilang isang bansa at ang mga katangiang taglay nito para matawag na isang bansa.

Pamantayang Pangnilalaman

Ang mag-aaral ay naipamamalas ang pag-unawa sa pagkakakilanlan ng bansa ayon sa mga katangiang heograpikal gamit ang mapa.

Pamantayan sa Pagganap

Ang mag-aaral ay naipamamalas ang kasanayan sa paggamit ng mapa sa pagtukoy ng iba’t ibang lalawigan at rehiyon ng bansa.

Pamantayan sa Pagkatuto

Pagkatapos mong basahin ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • Natatalakay ang konsepto ng bansa.
AP4_q1_mod1_IsangBansaAngPilipinasIsigawNangMalakas_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment