Araling Panlipunan 3 Unang Markahan – Modyul 8: Mga Paraan ng Pangangasiwa sa Likas na Yaman ng Sariling Lalawigan at Rehiyon

Sa araling ito ay malalaman ang mga paraan sa wastong pangangasiwa ng mga likas na yaman. Tatalakayin din ang bawat pamamaraan upang higit mong maunawaan ang kahalagahan nito.

Sa araling ito, inaaasahang:

1. Naipaliliwanag ang mga wastong paraan ng pangangasiwa sa mga likas na yaman ng sariling lalawigan at rehiyon (AP3LAR- Ii-13);

2. Napahahalagahan ang mga paraan ng matalinong pangangasiwa ng likas na yaman sa sariling lalawigan at rehiyon; at

3. Naisasagawa ang mabuting gawain sa pangangasiwa sa likas na yaman ng sariling lalawigan at rehiyon.

AP3_q1_mod8_mgaparaanngpangangasiwa_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment