Araling Panlipunan 3 Unang Markahan – Modyul 6: Mahahalagang Anyong Lupa at Anyong Tubig sa Sariling Lalawigan at mga Karatig na Lalawigan Nito

Isang maligayang pagtuntong sa Ikatlong Baitang!

Ang modyul na ito ay ginawa upang mas mapalalawak pa ang iyong kaalaman ukol sa mahahalagang anyong lupa at anyong tubig sa iyong lalawigan at maging sa mga karatig na lalawigan sa iyong rehiyon.

Ito ay makatutulong sa iyo kung papaano mo matutunton at makikilala ang iba’t ibang lugar, mga anyong lupa o anyong tubig ng iyong lalawigan at mga karatig nito sa tulong ng mapa. Mahalagang malaman mo ang paggawa ng mapa upang mapadali ang pagtunton o pagturo sa mapa ng mga lugar na nais mong mapuntahan o hindi mo kilala.

Handa ka na ba? Tara na at lakbayin ang daan patungo sa karunungan!

Sa pag-aaral ng lalawigan at rehiyon, mahalagang matutuhan ang paggamit at paggawa ng mapa. Ito’y magsisilbing gabay sa lubusang pagkilala ng katangiangpisikal ng sariling lalawigan, rehiyon, at ng karatig nito.

Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na:

1. Nagagawa ang payak na mapa na nagpapakita ng mahahalagang anyong lupa at anyong tubig sa sariling lalawigan at rehiyon; at

2. nagagamit ang mapa sa pagtukoy ng mahahalagang anyong lupa at anyong tubig sa sariling lalawigan at rehiyon
(AP3-LAR-If-10).

AP3_q1_mod6_angmgamahahalaganganyonglupaatanyongtubigsasarilinglalawiganatmgakaratiglalawigannito_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment