Araling Panlipunan 3 Unang Markahan – Modyul 4: Katangiang Pisikal na Nagpapakilala ng Iba’t Ibang Lalawigan sa Rehiyon

Ang modyul na ito ay ginawa upang makilala ang sariling lalawigan upang maipakita ang pagpapahalaga nito. Mahalaga sa atin ito sapagkat dito tayo nabibilang at nakatira kasama ang ating pamilya at mga kaibigan. Nararapat na alamin natin kung ano ang natatangi sa lipunang ating ginagalawan maging sa karatig-pook nito upang lubos na maipakilala ito sa ibang tao. Halika at pag-aralan natin ang magagandang lugar sa ating lalawigan, ang mga anyong pisikal na makikita rito kasama ang mga tanyag na lugar na nagpapakilala sa pagiging katangi-tangi nito sa ibang lugar ng rehiyon.

Sa araling ito, inaasahang:

1. Nasusuri ang iba’t ibang lalawigan sa rehiyon ayon sa mga katangiang pisikal at pagkakakilanlang heograpikal nito gamit ang mapang topograpiya ng rehiyon (AP3LAR-Ie-7);

2. natutukoy ang mga kahalagahan ng mga anyong lupa o anyong tubig na nagpapakilala sa lalawigan at rehiyon;

3. naihahambing ang katangiang pisikal ng iba’t ibang lalawigan sa rehiyon; at

4. naipakikita ang pagpapahalaga sa mga katangiang pisikal na nagpapakilala ng lalawigan at rehiyon.

AP3_q1_mod4_katangiangpisikalnanagpapakilalangibatibanglalawigansarehiyon_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment