Grade 6 Araling Panlipunan Modyul: Ang Pagsusumikap ng mga Pilipino Tungo sa Pagtatatag ng Nagsasariling Pamahalaan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Ang paghangad ng mga Pilipino na makalaya o makapagsarili ay hindi natapos kahit nahuli na si Heneral Emilio Aguinaldo at nagwakas ang Digmaang Pilipino-Amerikano. Ngunit sa pagnanais ng mga Pilipino na
makalaya sa kamay ng mga dayuhan na mananakop sila ay gumawa ng paraan upang matupad ito.

Sa modyul na ito ay iyong malalaman mo kung ano ang mga ginawa ng mga Pilipino upang makamit ang ating kalayaan at makapagpamahala ng sariling Pamahalaan.

May dalawang aralin sa modyul na ito:

  • Aralin 1- Ang Asamblea ng Pilipinas
  • Aralin 2- Mga Misyon at Batas Pangkalayaan (Batas Hare-HawesCutting at Batas Tydings-McDuffie)

Pagkatapos mong gawin ang mga aralin sa modyul na ito ay inaasahang magagawa mo ang sumusunod na kasanayan:

1. naipaliliwanag ang mga pagsusumikap ng mga Pilipino tungo sa pagtatatag ng nagsasariling pamahalaan;

2. naibibigay ang mahalagang batas na naisagawa ng Asamblea ng Pilipinas at ang naging pagsalungat ng mga Amerikano sa pagsisikap ng mga Pilipino na makapagsarili;

3. matutukoy ang itinadhana ng Batas Jones 1916 tungo sa pagsasarili ng Pilipinas;

4. naiisa-isa ang mga misyong pangkalayaan na pinadala ng Pilipinas sa Estados Unidos;

5. natutukoy ang mahahalagang probisyon ng Batas Hare-Hawes-Cutting at Batas Tydings-McDuffie tungo sa pagsasarili; at

6. nasusuri ang tunggaliang namagitan sa mga lider na Pilipino tulad nina Osmeña at Quezon.

Grade 6 Araling Panlipunan Ikalawang Markahan Modyul: Ang Pagsusumikap ng mga Pilipino Tungo sa Pagtatatag ng Nagsasariling Pamahalaan

CO_AP6_q2_mod2_angpagsusumikapngmgapilipinotungosapagtatatagngnagsasarilingpamahalaan_v2-1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment