Grade 6 Araling Panlipunan Modyul: Ang Uri ng Pamahalaan at Patakarang Ipinatupad sa Panahon ng mga Amerikano

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Kumusta ka na? Malamang marami ka nang alam tungkol sa ating bansa sa panahon ng mga Amerikano. Atin pang dagdagan ang iyong natutuhan tungkol sa uri ng pamahalaan at patakarang ipinatupad ng mga Amerikano sa ating bansa.

Ayon sa mga kasabihang “kapag may tiyaga, may nilaga” at “kapag may itinanim, may aanihin,” kung pinagsikapan mo ang isang bagay, may naghihintay sa iyong tagumpay.

Kaya ang modyul na ito ay dinisenyo at isinulat para sa ikauunlad ng iyong kaalaman. Dito tatalakayin ang mga uri ng pamahalaan at patakarang ipinatupad ng mga Amerikano. Tatalakayin din dito ang mga ginawa ng mga pinunong Pilipino upang makamit natin ang kalayaan mula sa pananakop ng mga Amerikano. Isinulong nila ang mahinahong pakikibaka o diplomatikong
pamamaraan.

May dalawang aralin sa modyul na ito:

  • Aralin 1- Ang Pamahalaang Militar
  • Aralin 2- Ang Pamahalaang Sibil

Pagkatapos mong gawin ang mga aralin sa modyul na ito, inaasahang magagawa mo ang sumusunod:

1. nasusuri ang uri ng pamahalaan at patakaran na pinatupad ng mga Amerikano;

2. nasusuri ang Pamahalaang Militar at ang patakarang pinatupad;

3. nasusuri ang Pamahalaang Sibil at ang patakarang pinatupad;

4. matutukoy ang mga mungkahi ng Komisyong Schurman at ang mga isinagawa ng Komisyong Taft; at

5. matutukoy ang mga dahilan sa pagpapalit ng Pamahalaang Militar ng Pamahalaang Sibil.

Grade 6 Araling Panlipunan Ikalawang Markahan Modyul: Ang Uri ng Pamahalaan at Patakarang Ipinatupad sa Panahon ng mga Amerikano

CO_AP6_q2_mod1_anguringpamahalaanatpatakarangipinatupadsapanahonngmgaamerikano_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment