Grade 5 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan ICT and Entrepreneurship Modyul: “Write Me Up!”

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Tungkol saan ang modyul na ito:

Ang modyul na ito ay tungkol sa basic encoding o paggawa ng simpleng dokumento gamit ang Word Processing Tool. Madalas gamitin and mga ito sa paaralan, negosyo, trabaho at maging sa pansariling gawain. Kapag may mga dokumentong nais gawin, pagpapadala ng mga mahahalagang mensahe, may mga nais ipaliwanag at ipa-abot na mga mahahalagang ulat, ang lahat ay napapadali gamit ang tool na ito.

Ano-ano ang mga matutuhan mo sa modyul na ito?

Matutuhan mo sa modyul na ito ang mga hakbang sa basic encoding o paggawa ng simpleng dokumento gamit ang Word Processing Tool.

Ang modyul na ito ay naka-pokus kung paano ang basic encoding o paggawa ng simpleng dokumento gamit ang Word Processing Tool.

Pagkatapospag-aaralan ang modyul na ito, inaasahang kaya mo nang:

  • gumawa ng simpleng dokumento gamit ang Word processing tool,
  • masunod ang mga hakbang sa basic encoding o paggawa ng simpleng dokumento gamit ang Word processing tool.

Grade 5 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan ICT and Entrepreneurship Ikalawang Markahan Modyul: “Write Me Up!”

EPP5_IE_mod8_WriteMeUp_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment