Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 5 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Modyul: “Mabilis na Pagkuwenta, i-Spreadsheet Mo Na!”

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa panahon ngayon, ang computer ay may mahalagang papel para mapadali ang ating mga pang araw-araw na gawain. Nakatutulong ang computer para madali nating makuha ang lahat ng impormasyon na gusto nating makuha kahit sa isang iglap lang. Ang pagcompute, paggawa ng mga timetables, graph at iba pa ay isa lang sa mga napapaloob sa mga computers na ito. Nagagawa ang mga ito sa pamamagitan ng paggamit ng Electronic Spreadheet.

Nilalayon ng modyul na ito na maturuan kang magamit ang electronic spreadsheet upang malagom ang datos.

Ang modyul na ito ay nahahati sa dalawang bahagi:

  • Aralin 1 – Bahagi ng Spreadsheet
  • Aralin 2 – Spreadsheet Formula at Functions

Mas lalo kang matututo sa pag-aaral ng modyul na ito kung maisasagawa mo ang mga gawain sa isang computer.

Grade 5 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Ikalawang MarkahanModyul: “Mabilis na Pagkuwenta, i-Spreadsheet Mo Na!”

EPP5_IE_mod7_MabilisNaPagkuwentaI-SpreadsheetMoNa_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.