Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino Modyul: Wika sa Konteksto ng Radyo at Telebisyon

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Bilang isang manlalakbay, ikaw ay may pagdaraanang mga pagsubok na huhubog sa iyong kakayahan upang matamo ang sumusunod na kasanayan pagkatapos ng aralin.

Kasanayang Pampagkatuto:

  • Natutukoy ang angkop na mga salita at pangungusap ayon sa konteksto ng paksang napakinggan sa mga balita sa radyo at telebisyon.

Layunin:

  • Nalalaman ang angkop na mga salita at pangungusap ayon sa konteksto sa nakalap na halimbawa ng mga balita sa radyo at programang pantelebisyon;
  • Nakapagbibigay ng sariling saloobin at opinyon hinggil sa mga balitang panradyo at pantelebisyon na naging kontrobersiyal dahil sa ginamit na salita; at
  • Nagagamit ang angkop na mga salita at pangungusap ayon sa konteksto.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino Ikalawang Markahan Modyul: Wika sa Konteksto ng Radyo at Telebisyon

KPWKP_q2_mod8_Wika-sa-Konteksto-ng-Radyo-at-Telebisyon_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.