Grade 2 Mathematics Module: Visualizing, Representing and Adding 3-digit by 3-digit Numbers with Sums Up to 1000 Without and With Regrouping

Ang modyul na ito ay ginawa at isinulat para sa iyong kapakinabangan. Ito ay upang matulungan kang unawain ang mga araling tinatalakay sa Mathematics Baitang 2.

Sa katapusan ng modyul na ito, ikaw ay inaasahan na:

1. nakapaglalarawan, nakakapagrerepresenta at nakakapag-add ng 3-digit sa 3-digit na numero na may kabuuan hanggang 1000 na mayroon at walang regrouping.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Visualizing, Representing and Adding 3-digit by 3-digit Numbers with Sums Up to 1000 Without and With Regrouping

math2_q1_mod14_-visualizingrepresentingandadding3-digitby3-digitnumberswithsumsupto1000withoutandwithregrouping_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment