Grade 2 Mathematics Module: Visualizing and Counting Numbers by 10s, 50s, and 100s

Ang modyul na ito ay ginawa at isinulat para sa iyong kapakinabangan. Ito ay upang matulungan kang unawain ang mga araling tinatalakay sa Mathematics Baitang 2.

Sa katapusan ng modyul na ito, ikaw ay inaasahan na:

1. ma vi-visualize ang mga numero sa paraang 10s, 50s, at 100s (M2NS-Ib-8.2)

2. makabibilang ng mga numero sa paraang 10s, 50s, at 100s

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Visualizing and Counting Numbers by 10s, 50s, and 100s

math2_q1_mod3_visualizingandcountingnumbersby10s50sand100s-_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment